In

Để biết thêm thông tin về các mục (“A”, “B”, “C”, và “No”) trong cột “Nhập tất cả chức năng”, xem mục Nhập tất cả chức năng.
Mục
Mô tả cài đặt
Có thể cài đặt trong Remote UI
Nhập tất cả chức năng
Tên của các mục khi xuất ra bằng Remote UI
<Hạn Lưu Công Việc>
10, 20, 30 phút, 1, 2, 3, 6, 12 giờ, 1, 2, 3 ngày
Không
C
Settings/Registration Basic Information
<Cài Đặt Hiển Thị Danh Sách Công Việc>
<Cá Nhân>: <Bật>, <Tắt>
<Chung>: <Bật>, <Tắt>
<Nhóm>*1:<Bật>, <Tắt>
Không
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Cho biết các mục chỉ xuất hiện khi có sẵn sản phẩm tùy chọn thích hợp để sử dụng hoặc chỉ định cài đặt thích hợp.
9Y9C-085