Truy Cập Tập Tin

Để biết thêm thông tin về các mục (“A”, “B”, “C”, và “No”) trong cột “Nhập tất cả chức năng”, xem mục Nhập tất cả chức năng.
Mục
Mô tả cài đặt
Có thể cài đặt trong Remote UI
Nhập tất cả chức năng
Tên của các mục khi xuất ra bằng Remote UI
<Cài Đặt Thông Dụng>
<Cài Đặt Truy Cập Tập Tin Đã Lưu>
<T.Đổi C.Đặt M.Định (In PhươngTiện BộNhớ)>
<Số Bản Sao>:<1>-<9999>
Không
C
Favorite Settings
<Chế Độ Màu>:<Màu>, <Đen Trắng>
<Giấy>:<Khay ĐN>, <Ngăn 1>, <Ngăn 2>*1, <Ngăn 3>*1, <Ngăn 4>*1
<2 Mặt>:<Tắt>, <Loại Sách>, <Loại Lịch>
<Độ Phân Giải>:<600 dpi>, <1200 dpi>
<Phóng To Khu Vực In>:<Tắt>, <Bật>
<Đặt Chi Tiết PDF/XPS>:
<N trên 1>: <Tắt>, <2 trên 1>, <4 trên 1>, <6 trên 1>, <8 trên 1>, <9 trên 1>, <16 trên 1>
<Phạm Vi In>: <Tất Cả Trang>, <Trang Chỉ Định>
<Vừa Cỡ Giấy>: <Tắt>, <Bật>
<Chia Bộ>: <Tắt>, <Bật>
<Ảnh Bán Sắc>: <Khuếch Tán Lỗi> (<Tắt>, <Bật>), <Độ Phân Giải/Chuyển Màu> ( <Văn Bản>(<Độ Phân Giải>,<Chuyển Màu>), <Đồ Họa> (<Độ Phân Giải>, <Chuyển Màu>), <Hình>(<Độ Phân Giải>, <Chuyển Màu>) )
<Đặt Chi Tiết JPEG/TIFF>:
<Phạm Vi In>: <Tất Cả Trang>, <Trang Chỉ Định>
<Phóng To/Thu Nhỏ>: <Tắt>, <Tự Động>
<Hướng Hình>: <Tự Động>, <Luôn Theo Chiều Dọc>, <Luôn Theo Chiều Ngang>
<Vị Trí In>: <Tự Động>, <Luôn Ở Giữa>, <Luôn ở Trên Bên Trái>
<Ảnh Bán Sắc>: <Độ Phân Giải>, <Chuyển Màu>, <Khuếch Tán Lỗi>
<Cài Đặt Phương Tiện Bộ Nhớ>
<Dùng Chức Năng In>
<Tắt>, <Bật>
C
Settings/Registration Basic Information
<Chọn Tùy Chọn Khi Kết Nối Ph.Tiện Bộ Nhớ>
<Tắt>, <Bật>
Không
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Cho biết các mục chỉ xuất hiện khi có sẵn sản phẩm tùy chọn thích hợp để sử dụng hoặc chỉ định cài đặt thích hợp.
9Y9C-084