Úprava polohy tlače

Ak sa text alebo obrázky vytlačia mimo stredu alebo mimo tlačiteľného rozsahu, môžete upraviť polohu tlače na zlepšenie tlačových výsledkov.
Môžete určiť smer úpravy, šírku každého zdroja papiera a tlačovú stranu (predná a zadná strana).
Na vykonanie úpravy použite ovládací panel. Úpravu nie je možné vykonať z počítača pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
1
Na ovládacom paneli stlačte [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte tlačidlo [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Nastaviť polohu tlače].
Zobrazí sa obrazovka [Nastaviť polohu tlače].
3
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete upraviť polohu tlače.
4
Vyberte kombináciu úpravy smeru a strany určenej na tlač.
Príklad: Pri úprave polohy tlače prednej strany papiera vo zvislom smere
Vyberte [Nastaviť zvislo (predná strana)].
5
Zadajte hodnotu úpravy a stlačte tlačidlo [Použiť].
Určte smer úpravy pomocou symbolov + a - a určte šírku nastavenia v jednotkách 0,1 mm.
V prípade zvislej úpravy
Určte šírku úpravy výberom kladnej hodnoty pre úpravu smerom nadol na papieri alebo zápornej hodnoty pre úpravu smerom nahor na papieri.
V prípade vodorovnej úpravy
Určte šírku úpravy výberom kladnej hodnoty pre úpravu smerom doprava na papieri alebo zápornej hodnoty pre úpravu smerom doľava na papieri.
9RY1-0EC