שימוש במקור הנייר המתאים לכל פונקציה

אם תדפיס מבלי להגדיר את מקור הנייר, המכשיר בוחר אוטומטית את מקור הנייר בהתאם לגודל הנייר להדפסה. בנוסף, אם הנייר במכשיר אוזל בזמן ההדפסה, הוא בוחר אוטומטית מקור נייר אחר הטעון בנייר באותו גודל כדי להמשיך בהדפסה.
ניתן להשתמש במקור הנייר המתאים על-ידי הגדרת מקור הנייר שנבחר אוטומטית עבור כל פונקציה, כגון פונקציות ההעתקה, ההדפסה וקבלת הפקס.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בלוח הבקרה, בחר [Menu] במסך ה-[Home], ולאחר מכן בחר [Function Settings] כדי להגדיר את ההגדרות. [Paper Source Auto Selection]
1
היכנס לממשק משתמש מרוחק. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Common Settings]‏ [Edit].
מסך [Edit Common Settings] מוצג.
4
ב-[Paper Source Auto Selection], הגדר את מקור הנייר לבחירה אוטומטית ל-[On].
הגדר הגדרה זו עבור כל פונקציה. להדפסת דוחות ורשימות והדפסה מדיית זיכרון, הגדר את מקור הנייר ל-[Other] כדי להחיל הגדרה זו.
יש להגדיר אחת ממגירות הנייר לבחירה אוטומטית עבור כל פונקציה. אם המגש הרב-תכליתי מוגדר לבחירה אוטומטית, לא ניתן להשלים את ההגדרה.
5
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
6
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
9RXL-038