הגדרת LPD, RAW או WSD

בחר אם להשתמש באחד מהפרוטוקולים שלהלן במכשיר בעת הדפסה או סריקה של מסמכים ממחשב.
מומלץ להשבית את כל הפרוטוקולים שבהם לא יעשה שימוש.
בעת שימוש ב-LPD או RAW, ניתן להגדיר את הזמן עד לביטול קליטת נתוני ההדפסה.
LPD
פרוטוקול זה אינו תלוי בחומרה, במערכת ההפעלה או בפלטפורמה אחרת. הוא נמצא בשימוש נפוץ בסביבות רשת TCP/IP.
RAW
זהו פרוטוקול סוג נתוני ההדפסה הקנייני של Windows. הוא משמש כסטנדרט בסביבת Windows.
WSD
פרוטוקול זה מאפשר זיהוי אוטומטי של מדפסות וסורקים המחוברים לרשת בסביבת Windows.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בלוח הבקרה, בחר [Menu] במסך [Home], ולאחר מכן בחר [Preferences] כדי להגדיר את ההגדרות. [TCP/IP Settings]
נדרשות הרשאות מנהל. יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings].
4
הגדר את LPD, RAW או WSD.
בעת הגדרת LPD
בעת הגדרת RAW
בעת הגדרת WSD
5
לחץ על [OK].
6
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
ההגדרות מוחלות.
הוספת התקן רשת WSD
לחץ [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [התקנים]‏ [מדפסות וסורקים]‏ [הוסף מדפסת או סורק], ובצע את הפעולות לפי ההוראות שעל המסך.
לפרטים על התקנת מנהל ההתקן דרך רשת WSD, עיין במדריך של מנהל ההתקן באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
שינוי מספר היציאה
כדי לשנות את מספר היציאה בשביל כל פרוטוקול, ראה את הפרטים הבאים:
שינוי מספר היציאה
9RXL-091