ثبت مقصدها (دفترچه آدرس)

مقصدهای مربوط به ارسال و ذخیره‌سازی داده‌های اسکن شده و فاکس‌ها را در دفترچه آدرس دستگاه ثبت کنید.
عملکرد دفترچه آدرس
با ثبت مقصدها در دفترچه آدرس، می‌توانید از دردسر وارد کردن اطلاعات مقصد در هر بار که داده ارسال یا ذخیره می‌کنید رها شوید. دفترچه آدرس دارای عملکردی برای تعیین آسان مقصد است. از این عملکرد هنگام نمایش صفحه دفترچه آدرس یا تعیین مقصد استفاده کنید.
عملکرد دفترچه آدرس
مقصدهایی که می‌توان ثبت کرد
آدرس ایمیل (ایمیل، فاکس اینترنتی)
محل ذخیره فایل (پوشه مشترک، سرور FTP)
شماره فاکس
نحوه ثبت مقصد
با وارد کردن نام، آدرس ایمیل، شماره فاکس و سایر اطلاعات، یا با استفاده از گزارش کار TX یا اطلاعات کاربر از سرور LDAP می‌توانید مقصد را ثبت کنید.
می‌توانید به‌وسیله پنل کنترل یا ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مقصدها را ثبت کنید اما انواع مقصدهای قابل ثبت و روش ثبت متفاوت هستند.
ثبت با استفاده از پنل کنترل
برای ثبت مقصدها از طریق گزارش کار TX یا سرور LDAP، از پنل کنترل استفاده کنید.
نمی‌توانید از پنل کنترل برای ثبت مکان‌های ذخیره فایل (پوشه مشترک یا سرور FTP) استفاده کنید.
ثبت مقصدها در دفترچه آدرس (پنل کنترل)
ثبت با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای ثبت محل ذخیره فایل (پوشه مشترک یا سرور FTP) استفاده کنید.
نمی‌توانید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای ثبت مقصدها از گزارش کار TX یا سرور LDAP استفاده کنید.
ثبت مقصد در دفترچه آدرس (Remote UI)

همچنین رجوع کنید به

وارد کردن و صادر کردن دفترچه آدرس
می‌توانید داده‌های دفترچه آدرس را به اشتراک بگذارید یا از آن‌ها پشتیبان‌گیری کنید.
وارد و صادر کردن دفترچه آدرس و تنظیمات
جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دفترچه آدرس
برای جلوگیری از افزودن غیرمجاز ورودی‌های جدید به دفترچه آدرس و جلوگیری از ویرایش ورودی‌های موجود، می‌توانید یک پین تنظیم کنید و روش افزودن ورودی‌های جدید را محدود کنید.
محدودسازی ثبت و ویرایش دفترچه آدرس
9RXK-039