ثبت کاغذ اندازه غیراستاندارد (اندازه سفارشی)

کاغذ سفارشی کاغذی با اندازه غیراستاندارد است که طول ضلع آن را می‌توان آزادانه در محدوده پشتیبانی‌شده توسط دستگاه تعیین کرد.
در صورت استفاده مداوم از کاغذهای خاص با اندازه غیراستاندارد، می‌توانید اندازه‌های آن‌ها را ثبت کنید. می‌توانید کاغذ را در صفحه وارد کردن اندازه فراخوانی کنید و از دردسر وارد کردن اندازه رها شوید.
می‌توانید تا سه اندازه کاغذ سفارشی را ثبت کنید.
این بخش نحوه ثبت تنظیمات با استفاده از پنل کنترل را شرح می‌دهد.
شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه ثبت کنید. (Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
1
در پنل کنترل، [Paper Settings] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Register Custom Paper] را فشار دهید.
صفحه [Register Custom Paper] نمایش داده می‌شود.
3
از [S1] تا [S3] انتخاب کنید.
اندازه در شماره انتخاب‌شده ثبت می‌شود.
4
طول را برای [X] و [Y] ثبت کنید.
گزینه [Name] را برای تغییر نام نمایشی [S1] تا [S3] فشار دهید.
5
[Apply] را فشار دهید.
کاغذ سفارشی ثبت شده است.
9RXK-036