نظارت بر میزان مصرف

می‌توانید از پنل کنترل دستگاه برای بررسی تعداد کل صفحات کپی و چاپ شده و نتایج ارتباطات چاپ، تنظیمات و دیگر گزارشات و لیست‌ها استفاده کنید.

همچنین رجوع کنید به

شما همچنین می‌توانید شمارشگر را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) یک رایانه بررسی کنید. در Remote UI (واسطه کاربرد از راه دور)، همچنین می‌توانید وضعیت و گزارش‌های یک عملکرد، وضعیت کارکرد دستگاه و اطلاعات خطا را بررسی کنید.
بررسی میزان استفاده و گزارش‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
9RXK-09C