آماده‌سازی برای استفاده از Universal Print

دستگاه را پیکربندی کنید تا بتواند از سرویس ابری Microsoft،‏ Universal Print استفاده کند و دستگاه را در هر رایانه‌ای که برای چاپ استفاده می‌شود ثبت کنید.
باید کاربر ثبت‌شده Microsoft 365 باشید و از Azure Active Directory استفاده کنید.
9RXK-04C