بررسی وضعیت ارسال و ذخیره و گزارش داده‌های اسکن‌شده

می‌توانید وضعیت ارسال یا ذخیره و گزارش داده‌های اسکن‌شده با دستگاه را بررسی کنید.
فرایندهای انجام‌شده توسط دستگاه، از جمله ارسال و ذخیره داده‌های اسکن‌شده، به‌عنوان کار مدیریت می‌شوند. با بررسی وضعیت و گزارش کارها، می‌توانید صحیح بودن کار اسکن و دلیل خطاهای رخ‌داده را بررسی کنید.
* اگر گزارش پنهان باشد، فقط می‌توانید وضعیت ارسال و ذخیره را بررسی کنید. [Display Job Log]
این بخش توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از پنل کنترل وضعیت و گزارش را بررسی کرد.
شما همچنین می‌توانید برای بررسی وضعیت و گزارش، از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه استفاده کنید. بررسی میزان استفاده و گزارش‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
1
در پنل کنترل، [Status Monitor] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
صفحه [Status Monitor] نمایش داده می‌شود.
2
[TX Job] را فشار دهید.
3
وضعیت و گزارش را در زبانه [TX Job Status] یا [TX Job Log] بررسی کنید.
بررسی وضعیت ارسال و ذخیره
1
در زبانه [TX Job Status]، کاری که در حال پردازش یا در انتظار پردازش است را بررسی کنید.
2
برای مشاهده جزئیات یک کار آن را انتخاب کنید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
تعداد صفحات و مقصد را بررسی کنید.
برای کارهایی که چندین مقصد دارند، گزینه [Destination] را فشار دهید تا لیست مقصدها نمایش داده شود.
بررسی گزارش ارسال و ذخیره
1
کارهای ارسال و ذخیره تکمیل‌شده را در زبانه [TX Job Log] بررسی کنید.
2
برای مشاهده جزئیات یک کار آن را انتخاب کنید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
تعداد صفحات و مقصد را بررسی کنید.
برای کارهایی که چندین مقصد دارند، گزینه [Destination] را فشار دهید تا لیست مقصدها نمایش داده شود.
اگر گزارش ارسال یا ذخیره [Error] نمایش می‌دهد
ارسال یا ذخیره لغو شد یا خطایی رخ داد.
در صورتی که یک عدد سه رقمی که در ابتدای آن "#" وجود دارد (کد خطا) نمایش داده شد، می‌توانید دلیل و راه‌حل این خطا را با استفاده از کد خطا بررسی کنید. یک کد خطا نمایش داده می‌شود
ثبت مقصدها در دفترچه آدرس
در صفحه‌ای که جزئیات کار را نمایش می‌دهد، [Regst to Add Book] را فشار دهید تا مقصد در دفترچه آدرس ثبت شود.
* زمانی که چندین مقصد وجود دارد، این عملیات در دسترس نیست.
9RXK-05X