پیکربندی اطلاعات دقیق سرور ایمیل (Remote UI (واسطه کاربر از راه دور))

از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه برای پیکربندی اطلاعات سرور ایمیل برای ارسال داده‌های اسکن‌شده از طریق ایمیل و برای ارسال و دریافت داده‌های اسکن‌شده توسط فاکس اینترنتی استفاده کنید. همچنین، می‌توانید تأیید اعتبار POP قبل از ارسال، تأیید اعتبار SMTP و تنظیمات ارتباطی رمزگذاری را پیکربندی کنید.
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
اگر شماره درگاه SMTP سرور ایمیل غیر از 25 و/یا شماره درگاه POP3 غیر از 110 باشد، باید تنظیمات شماره درگاه را تغییر دهید. تغییر شماره درگاه
مقدمات ضروری
برای پیکربندی تنظیمات دستگاه از طریق شبکه، رایانه‌ای که از آن استفاده می‌کنید را وصل کنید.
اطلاعات زیر را آماده کنید و در دسترس نگه دارید.
آدرس ایمیل دستگاه
تنظیم اطلاعات سرور ایمیل (نام سرور SMTP/POP3، تنظیمات تأیید اعتبار، نام کاربری و کلمه عبور مورد استفاده برای تأیید اعتبار، تنظیمات ارتباط رمزگذاری‌شده)
* برای اطلاع از جزئیات درباره اطلاعات تنظیمات، با ارائه‌دهنده یا سرپرست شبکه خود تماس بگیرید. بسته به محیط استفاده، شما نیز می‌توانید به اطلاعات تنظیم شده در نرم‌افزار ایمیل رایانه رجوع کنید.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [TX Settings]‏ [E-Mail/I-Fax Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit E-Mail/I-Fax Settings] نمایش داده می‌شود.
4
تنظیمات اصلی سرور ایمیل را وارد کنید.
[SMTP Server‎]
نام سرور SMTP (نام میزبان یا آدرس IP) را که برای ارسال ایمیل و فاکس اینترنتی استفاده می‌شود با استفاده از نویسه‌های حرفی-عددی تک‌بایتی وارد کنید.
برای مثال وارد کنید: نام میزبان
smtp.example.com
[E-Mail Address‎]
آدرس ایمیل دستگاه را با استفاده از نویسه‌های حرفی-عددی تک‌بایتی وارد کنید.
[POP Server‎]
هنگام دریافت فاکس‌های اینترنتی یا هنگام استفاده از تأیید اعتبار POP قبل از ارسال (POP قبل از SMTP)، نام سرور POP3 (نام میزبان یا آدرس IP) را با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی وارد کنید.
برای مثال وارد کنید: نام میزبان
pop.example.com
[User Name‎]
نام کاربری استفاده شده برای تأیید اعتبار سرور POP3 که از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی استفاده می‌کند را وارد کنید.
[Set/Change Password‎]
برای تنظیم کلمه عبور جهت استفاده هنگام تأیید اعتبار سرور POP3، این کادر انتخاب را علامت بزنید، و سپس کلمه عبور را با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی وارد کنید.
[POP RX‎]
برای دریافت فاکس‌های اینترنتی، این کادر انتخاب را انتخاب کنید.
[POP Interval‎]
فاصله زمانی برای اتصال خودکار به سرور POP3 برای دریافت فاکس‌های اینترنتی را وارد کنید.
برای اینکه فاکس‌های اینترنتی را به‌صورت خودکار دریافت نکنید، [0] را وارد کنید. در چنین موردی، فاکس‌های اینترنتی باید به‌صورت دستی دریافت شوند. دریافت فاکس اینترنتی
5
تنظیمات تأیید اعتبار و رمزگذاری برای ارسال ایمیل و فاکس‌های اینترنتی را با توجه به محیط استفاده خود پیکربندی کنید.
هنگام استفاده از تأیید اعتبار POP (POP قبل از SMTP) قبل از ارسال
کادر انتخاب [Use POP Authentication Before Sending] را علامت بزنید.
برای استفاده از تأیید اعتبار APOP برای رمزگذاری کلمه عبور در تأیید اعتبار، کادر انتخاب [Use APOP Authentication] را نیز انتخاب کنید.
هنگام استفاده از تأیید اعتبار SMTP
کادر انتخاب [Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)] را انتخاب کنید، و با استفاده از نویسه‌های حرفی-عددی تک‌بایتی، نام کاربری مورد استفاده برای تأیید اعتبار SMTP را وارد کنید.
برای تنظیم کلمه عبور مورد استفاده برای تأیید اعتبار SMTP، کادر انتخاب [Set/Change Password] را انتخاب و کلمه عبور را با استفاده از نویسه‌های حرفی-عددی تک‌بایتی وارد کنید.
هنگام رمزگذاری ارتباط با سرور ایمیل
کادرهای انتخاب [Use TLS for SMTP TX] و/یا [Use TLS for POP] را علامت بزنید.
پیکربندی کنید که آیا گواهی برای ارتباط رمزگذاری TLS تأیید شود یا نام مشترک (CN) به موارد تأیید اضافه شود.
6
روی [OK] کلیک کنید.
با کلیک کردن روی [Check SMTP Connection] یا [Check POP Connection]، می‌توانید اتصال به سرور SMTP یا POP3 را با استفاده از تنظیمات فعلی بررسی کنید.
7
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
9RXK-059