استفاده از ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) دانلودشده

می‌توانید از ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) دانلودشده برای جستجوی خودکار و شروع پیکربندی دستگاه استفاده کنید.
مقدمات ضروری
‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) را از وب‌سایت Canon برای کشور/منطقه خود دانلود کنید.
https://global.canon/en/support/
برای استخراج داده‌ها، روی فایل دانلودشده دو بار کلیک کنید.
1
در پوشه ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) استخراج‌شده، [SendSetting]‏ [فارسی] را باز کنید و روی [SendSetting.exe] دو بار کلیک کنید.
توضیحی مربوط به ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) نمایش داده می‌شود.
2
روی [Next] کلیک کنید.
اگر کادر محاوره‌ای برای لغو دیوار آتش Windows ظاهر شد، روی [بله] کلیک کنید.
3
از [Device List]، دستگاه را انتخاب و روی [Next] کلیک کنید.
اگر دستگاه در [Device List] نمایش داده نمی‌شود، روی [Search Again] کلیک کنید. اگر دستگاه همچنان نمایش داده نمی‌شود، روی [Search by IP Address] کلیک کنید، آدرس IP دستگاه را وارد کنید و سپس روی [OK] کلیک کنید.
4
روی [OK] کلیک کنید.
صفحه [Start Settings] مربوط به ‏Send Function Setting Tool (ارسال ابزار تنظیمات عملکرد) نمایش داده می‌شود.
9RXK-058