جلوگیری از اتصال به رایانه از طریق درگاه USB

شما می‌توانید جهت کاهش خطر اتصال خارجی بدون گذر از شبکه‌ای که دارای اقدامات امنیتی است، درگاه USB مربوط به اتصال رایانه در پشت دستگاه را غیرفعال کنید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Preferences] را انتخاب کنید. [USB Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [External Interface Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit External Interface Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Use as USB Device] را پاک کنید و روی [OK] کلیک کنید.
5
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
حتی اگر از این تنظیمات برای محدود کردن استفاده از درگاه USB پشت دستگاه استفاده کنید، هنوز امکان اتصال رسانه حافظه به درگاه USB جلوی دستگاه وجود دارد. برای اینکه بتوانید اتصال USB رسانه حافظه را نیز محدود کنید، به بخش زیر رجوع کنید.
محدود کردن استفاده از رسانه حافظه
9RXK-090