کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند

کاغذ گیرکرده داخل یا پشت تغذیه‌کننده را دربیاورید. در صورت پاره شدن سند اصلی، حتماً تمام قطعات آن را در بیاورید تا هیچ تکه‌ای در دستگاه باقی نماند.
1
اگر کاغذ دیگری در تغذیه‌کننده قرار داده شده است، آن را بردارید.
2
سند گیر کرده در داخل تغذیه‌کننده را خارج کنید.
1
درپوش تغذیه‌کننده را باز کنید.
2
به آرامی سند اصلی را بیرون بکشید.
3
درپوش تغذیه‌کننده را ببندید.
3
سند اصلی را دوباره در تغذیه‌کننده قرار دهید.
پیام [Paper jammed.] ناپدید می‌شود، و شما می‌توانید سند اصلی را اسکن کنید.
کارهایی که در آنها سند اصلی گیر کرده است به‌طور خودکار لغو می‌شوند. حتی اگر سند اصلی را قرار دهید، چاپ از سر گرفته نمی‌شود‌ و باید کار تازه‌ای اجرا کنید.
اگر کاغذ به طور مکرر گیر کند
وضعیت دستگاه و سند اصلی را بررسی کنید. گیر کردن کاغذ که به طور مکرر رخ می‌دهد
9RXK-0EL