کاغذ تاخوردگی دارد

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟
بررسی کنید که کاغذ موجود در دستگاه قابل استفاده باشد، و در صورت لزوم، آن را با کاغذ مناسب جایگزین کنید.
کاغذ قابل استفاده
بارگذاری کاغذ
اندازه و نوع کاغذ را براساس کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید. مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ
ممکن است بتوان این مشکل را با تنظیم [Paper Curl Correction] روی [On] بهبود بخشید.
صفحه [Home] در پنل کنترل [Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Special Paper Processing]‏ [Paper Curl Correction]‏ [On]
* پس از انتخاب [On]، ممکن است این مورد باعث شود نتایج چاپ کم‌رنگ و سرعت چاپ آهسته‌تر شود.
ممکن است بتوان این مشکل را با تنظیم [Switch Paper Feed Method] روی [Print Side Priority] بهبود بخشید.
صفحه [Home] در پنل کنترل [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Paper Feed Settings]‏ [Switch Paper Feed Method]‏ [Print Side Priority]
* پس از انتخاب [Print Side Priority]، سرعت چاپ برای چاپ یک طرفه کاهش می‌یابد.
کاغذ را به‌صورتی قرار دهید که سمتی که می‌خواهید روی آن چاپ کنید (جلو و پشت کاغذ)، به‌صورت برعکس بارگذاری شده باشد.
* در موارد نادر، بسته به کاغذ مورد استفاده ممکن است این حالت بدتر شود. در چنین موردی، روی سمت اصلی کاغذ چاپ کنید.
آیا از کاغذی استفاده می‌کنید که رطوبت جذب کرده است؟
موارد زیر را به ترتیب امتحان کنید:
موارد احتیاطی را بررسی و کاغذ را با یک کاغذ خشک تعویض کنید.
اقدامات احتیاطی هنگام کار با کاغذ
بارگذاری کاغذ
تنظیمات نوع کاغذ را به کاغذ نازک‌تر تغییر دهید. مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ
9RXK-0FE