Ρύθμιση της θέσης εκτύπωσης

Εάν το κείμενο ή οι εικόνες δεν εκτυπώνονται κεντραρισμένες ή εκτυπώνονται εκτός της εκτυπώσιμης περιοχής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εκτύπωσης, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα εκτύπωσης.
Μπορείτε να καθορίσετε την κατεύθυνση και το πλάτος της ρύθμισης για κάθε πηγή χαρτιού και όψη εκτύπωσης (μπροστινή και πίσω όψη).
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου, για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης].
3
Επιλέξτε την πηγή χαρτιού τη θέση εκτύπωσης της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε.
4
Επιλέξτε έναν συνδυασμό κατεύθυνσης ρύθμισης και πλευράς εκτύπωσης.
Παράδειγμα: Όταν ρυθμίζετε τη θέση εκτύπωσης της μπροστινής όψης του χαρτιού στην κατακόρυφη κατεύθυνση
Επιλέξτε [Ρύθμ Κατακόρ (Εμπρός Όψη)].
5
Εισαγάγετε την τιμή ρύθμισης και πατήστε [Εφαρμογή].
Καθορίστε την κατεύθυνση ρύθμισης με τα σύμβολα + και -, και καθορίστε το πλάτος της ρύθμισης σε μονάδες του 0,1 mm.
Κατά την κατακόρυφη ρύθμιση
Καθορίστε το πλάτος της ρύθμισης, επιλέγοντας μια θετική τιμή για να ρυθμίσετε το χαρτί προς τα κάτω ή μια αρνητική τιμή για να ρυθμίσετε το χαρτί προς τα πάνω.
Κατά την οριζόντια ρύθμιση
Καθορίστε το πλάτος της ρύθμισης, επιλέγοντας μια θετική τιμή για να ρυθμίσετε το χαρτί προς τα δεξιά ή μια αρνητική τιμή για να ρυθμίσετε το χαρτί προς τα αριστερά.
9RXH-0EC