Αναγνωριστικό και PIN υπεύθυνου συστήματος

Η συσκευή έχει μια κατάσταση υπεύθυνου συστήματος για την προβολή και αλλαγή σημαντικών ρυθμίσεων.
Όταν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος και PIN υπεύθυνου συστήματος, μόνο οι χρήστες που γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος.
Το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος δεν έχουν οριστεί.
Η λειτουργία υπεύθυνου συστήματος είναι απενεργοποιημένη, με αποτέλεσμα όλοι οι χρήστες να μπορούν να δουν και να αλλάξουν σημαντικές ρυθμίσεις. Ορίστε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος για να προστατεύσετε τις πληροφορίες και επιτρέψτε μόνο σε ορισμένους διαχειριστές αυτών των πληροφοριών.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή και τον ορισμό αναγνωριστικού και PIN υπεύθυνου συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα:
Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN
9RXH-004