Η συσκευή που έχει συνδεθεί μέσω θύρας WSD δεν εμφανίζεται κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις, αν δεν έχουν διαμορφωθεί ήδη.
Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Ρυθμίσεις εκτύπωσης WSD και αναζήτησης πολλαπλών εκπομπών
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [Network Settings] [WSD Settings] [Edit] επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου [Use WSD Printing] και [Use Multicast Discovery] [OK] επανεκκινήστε τη συσκευή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις WSD]
Επιλογή γλώσσας περιγραφής σελίδας
Επιλέξτε τη γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL) του εγκαταστημένου προγράμματος οδήγησης.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [Printer Settings] [PDL Selection (Plug and Play)] [Edit] επιλέξτε PDL στην περιοχή [Network] [OK] επανεκκινήστε τη συσκευή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Δίκτυο]
Έλεγχος των ρυθμίσεων δικτύου του λειτουργικού συστήματος.
Διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις, αν δεν έχουν διαμορφωθεί ήδη.
Στα Windows, κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start) [] (Settings) [Δίκτυο και Internet] [Κατάσταση] [Αλλαγή ιδιοτήτων σύνδεσης] [Προφίλ δικτύου] [Ιδιωτικό]
Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία, για να ελέγξετε αν εμφανίζεται το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής.
Στα Windows, κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start) [] (Settings) [Συσκευές] [Εκτυπωτές και σαρωτές] ελέγξτε αν εμφανίζεται το πρόγραμμα οδήγησης.
Εάν το πρόγραμμα οδήγησης εμφανίζεται, έχει εγκατασταθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και εγκαταστήστε το ξανά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
9RXH-0FJ