Регистриране на ИД и ПИН на отдел

Регистрирайте ИД на отдел, използван от група или потребител за управление.
За да извършите удостоверяване при влизане, задайте ПИН код.
Ограничете броя на страниците, които могат да бъдат отпечатани, и използваемите функции за всеки ИД на отдел, ако е необходимо.
Този раздел описва как да регистрирате ИД и ПИН на отдел с помощта на отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки за управление], за да регистрирате тази информация. [Управление ID на отдел]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [User Management] [Department ID Management].
Извежда се екранът [Department ID Management].
4
Щракнете върху [Register New Department].
Извежда се екранът [Register New Department].
5
От [New Department] задайте ИД и ПИН на отдел.
Въведете числа в [Department ID].
За да зададете ПИН, изберете квадратчето за отметка [Set PIN] и въведете същото число в [PIN] и [Confirm].
* Не можете да зададете ИД или ПИН на отдел, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
6
Конфигурирайте [Restrict Functions] според нуждите.
За да ограничите броя на страниците, които могат да бъдат отпечатани, изберете желания елемент и въведете максималния брой страници в [Number of Pages].
За да ограничите използваемите функции, изберете елементите, които искате да ограничите.
7
Щракнете върху [OK].
Регистрираният ИД на отдел се добавя към [Department ID Page Total] на екрана [Department ID Management].
8
Излизане от Отдалечения ПИ.
Редактиране на регистриран ИД на отдел
За да редактирате регистрираната информация, щракнете върху ИД на отдел, който искате да редактирате в [Department ID Page Total] на екрана [Department ID Management].
9C1U-04F