ไม่สามารถเข้าถึง UI ระยะไกล

หากข้อความ [Cannot access Remote UI.] หรือ [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] ปรากฏขึ้น และคุณไม่สามารถเข้าถึง UI ระยะไกล แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบรายการด้านล่างนี้
ตั้ง PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล
หากต้องการเข้าถึง UI ระยะไกล คุณต้องตั้ง PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดการตั้งค่า
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม [เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [ใบอนุญาต/อื่นๆ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล] [จำกัดการเข้าถึง] [เปิด] ใส่ PIN [นำไปใช้] ใส่ PIN อีกครั้ง [นำไปใช้]
รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม  [เมนู]    [การตั้งค่าการจัดการ]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล]    [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]    [เปิด]    ใส่ PIN    ใส่ PIN อีกครั้ง  
* * คุณไม่สามารถตั้ง PIN ซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
* ไม่จำเป็นต้องใช้ PIN สำหรับ UI ระยะไกลเมื่อเปิดใช้งานการจัดการ ID ของแผนก
เปลี่ยนแปลง PIN ของผู้จัดการระบบ
เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยโหมดผู้จัดการระบบ คุณต้องเปลี่ยนแปลง PIN ของผู้จัดการระบบจากการตั้งค่าเริ่มต้น
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
รุ่นแผงสัมผัส
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม [เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การจัดการผู้ใช้] [การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ] [ID และ PIN ผู้จัดการระบบ] ใส่ ID ของผู้จัดการระบบ [นำไปใช้] ใส่ PIN [นำไปใช้] ใส่ PIN อีกครั้ง [นำไปใช้]
รุ่น LCD ขาวดำ
หน้าจอ [Home] บนแผงควบคุม  [เมนู]    [การตั้งค่าการจัดการ]    [การจัดการผู้ใช้]    [การตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการระบบ]    [ID และ PIN ผู้จัดการระบบ]    ใส่ ID ของผู้จัดการระบบ    ใส่ PIN    ใส่ PIN อีกครั้ง  
* คุณไม่สามารถตั้ง ID หรือ PIN ของผู้จัดการระบบซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
* อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบบางคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ID และ PIN ของผู้จัดการระบบหลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
9C1Y-0AL