Nạp Giấy

Để đảm bảo chất lượng in, hãy xác nhận giấy có thể sử dụng cũng như cách xử lý và bảo quản giấy, đồng thời chuẩn bị giấy thích hợp để sử dụng với máy. Giấy Có Thể Sử Dụng/Các Biện Pháp Phòng Ngừa Khi Xử Lý Giấy
Nạp giấy đã chuẩn bị vào máy, sau đó cấu hình cài đặt khổ giấy và loại giấy.
Nạp Giấy vào Máy
Nạp giấy bạn thường sử dụng vào ngăn giấy, ngăn có thể giữ lượng giấy lớn.
Để tạm thời sử dụng giấy không được nạp vào ngăn giấy, hãy nạp giấy vào khay đa năng.
Nạp Giấy vào Ngăn Giấy
Nạp Giấy vào Khay Đa Năng
Khi sử dụng phong bì hoặc giấy có logo, hãy cẩn thận với hướng của giấy được nạp và mặt cần ngửa lên.
Các Chuẩn Bị và Hướng Nạp Phong Bì
Hướng Nạp Giấy có Logo
Cài Đặt Giấy
Để đảm bảo việc in chất lượng và ngăn ngừa kẹt giấy, khổ giấy và loại giấy phải được thiết đặt chính xác theo giấy đã nạp.
Chỉ Định Khổ Giấy và Loại Giấy
9C20-02K