Sử Dụng Ứng Dụng Chuyên Dùng Để In (Canon PRINT Business)

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Canon chuyên dùng Canon PRINT Business để in.
Ứng dụng này cũng hỗ trợ Quản Lý ID Phòng Ban. Ngay cả khi thao tác in với ID Phòng Ban không xác định bị hạn chế, bạn vẫn có thể in bằng cách thiết đặt ID Phòng Ban.
Hệ Điều Hành Tương Thích Và Trang Web Tải xuống
Vui lòng xem trên trang web của Canon.
https://global.canon/gomp/
Cách Sử Dụng
Kết nối thiết bị di động với máy. Kết Nối Thiết Bị Di Động Với Máy
Đăng ký máy với Canon PRINT Business.
Khi thiết bị di động được kết nối với máy thông qua mạng LAN, cần phải có thông tin địa chỉ IP của máy hoặc hiển thị mã QR để đăng ký máy với Canon PRINT Business. Bạn có thể xem địa chỉ IP và hiển thị mã QR bằng màn hình [Home] [Cổng Di Động] thẻ [Kết Nối LAN].
Đối với Mẫu LCD đen trắng, bạn có thể xem địa chỉ IP bằng [Cổng Di Động] trên bảng điều khiển    [Hiển Thị Tên Thiết Bị/Địa Chỉ IP]  . Mã QR sẽ không được hiển thị.
Để biết chi tiết về việc đăng ký máy và in, vui lòng xem các mục menu Trợ giúp trong ứng dụng.
9C20-04K