Cấu hình DNS

Khi sử dụng máy trong môi trường có Hệ thống tên miền (DNS), cấu hình thông tin máy chủ DNS và cài đặt tùy chọn DHCP.
Trong môi trường không có DNS, bạn có thể cấu hình DNS đa hướng (mDNS) để sử dụng chức năng DNS. mDNS được sử dụng bởi Bonjour và phần mềm khác.
Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. Bạn không thể sử dụng bảng điều khiển để cấu hình một số cài đặt. [Cài Đặt TCP/IP]
Bạn cần có quyền quản trị viên. Tùy thuộc vào mục cần cấu hình, bạn có thể phải khởi động lại máy.
Chuẩn Bị Cần thiết
Khi cấu hình DNS cho IPv6, hãy cấu hình cài đặt để sử dụng địa chỉ IPv6. Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings] [IPv4 Settings] hoặc [IPv6 Settings] [Edit].
Màn hình [Edit IPv4 Settings] hoặc màn hình [Edit IPv6 Settings] được hiển thị.
4
Trong [DHCP Option Settings], cấu hình các cài đặt tùy chọn DHCP.
Nếu bạn không cấu hình cài đặt tùy chọn DHCP, hãy chuyển sang Bước 5.
5
Trong [DNS Settings], thiết đặt thông tin máy chủ DNS.
Để biết chi tiết về thông tin cài đặt, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hoặc quản trị viên mạng của bạn. Bạn cũng có thể tham khảo các cài đặt máy tính. Xem Thông Tin Kết Nối Mạng Của Máy Tính
Nếu bạn không cấu hình thông tin máy chủ DNS, hãy chuyển sang Bước 6.
6
Trong [mDNS Settings], cấu hình cài đặt mDNS.
Nếu bạn không cấu hình cài đặt mDNS, hãy chuyển sang Bước 7.
7
Nhấp vào [OK].
8
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.
9C20-01K