Máy Được Kết Nối Qua Cổng WSD Không Hiển Thị Trong Quá Trình Cài Đặt Trình Điều Khiển

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Kiểm tra các Cài đặt của Máy.
Cấu hình các cài đặt bên dưới nếu chúng chưa được cấu hình.
Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
Cài Đặt In WSD Và Phát Hiện Phát Đa Hướng
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống [Settings/Registration] [Network Settings] [WSD Settings] [Edit] chọn các hộp kiểm [Use WSD Printing] và [Use Multicast Discovery] [OK] khởi động lại máy.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. [Cài Đặt WSD]
Chọn Ngôn Ngữ Mô Tả Trang
Chọn ngôn ngữ mô tả trang (PDL) của trình điều khiển đã cài đặt.
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống [Settings/Registration] [Printer Settings] [PDL Selection (Plug and Play)] [Edit] chọn PDL trong [Network] [OK] khởi động lại máy.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Cài Đặt Chức Năng] để cấu hình các cài đặt. [Mạng]
Kiểm Tra Cài Đặt Mạng Hệ Điều Hành.
Cấu hình các cài đặt bên dưới nếu chúng chưa được cấu hình.
Trong Windows, nhấp vào [] (Start) [] (Settings) [Mạng và Internet] [Trạng thái] [Thay đổi thuộc tính kết nối] [Cấu hình mạng] [Riêng tư]
Kiểm Tra Xem Trình Điều Khiển Đã Được Cài Đặt Chưa.
Sử dụng quy trình sau đây để kiểm tra xem trình điều khiển của máy có được hiển thị không.
Trong Windows, nhấp vào [] (Start) [] (Settings) [Thiết bị] [Máy in và máy quét] kiểm tra xem trình điều khiển có được hiển thị không.
Nếu trình điều khiển được hiển thị, thì trình điều khiển đã được cài đặt. Trong trường hợp này, gỡ cài đặt trình điều khiển, sau đó cài đặt lại.
Để biết chi tiết về cách gỡ cài đặt và cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
9C20-0A1