9LCE-000

การเปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่องพิมพ์ ให้กดสวิตซ์เปิด/ปิดเครื่องที่ด้านหน้า หรือด้านบนของตัวเครื่องพิมพ์
1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแล้ว
2
กดสวิตซ์เปิด/ปิดเครื่อง
ตัวอย่าง:
ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอ [Home] จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม