Black & White

D560 / D530

D570

D1370 / D1350 / D1320

D1550 / D1520

D1650 / D1620

MF113w (120V)

MF113w (230V)

MF212w

MF229dw / MF227dw / MF217w / MF216n (120V)

MF229dw / MF226dn (230V)

MF244dw / MF242dw / MF232w (120V)

MF244dw (230V)

MF249dw / MF247dw / MF236n (120V)

MF249dw (230V)

MF269dw / MF267dw / MF264dw / MF269dw VP (120V)

MF269dw / MF264dw (230V)

MF269dw II / MF269dw VP II / MF267dw II / MF264dw II / MF262dw II (120V)

MF269dw II / MF264dw II (230V)

MF275dw / MF273dw / MF272dw (120V)

MF275dw (230V)

MF419dw / MF416dw / MF414dw (120V)

MF419x / MF416dw (230V)

MF429dw / MF426dw / MF424dw (120V)

MF429x / MF426dw (230V)

MF449dw / MF448dw / MF445dw (120V)

MF449x / MF445dw / MF441dw (230V)

MF455dw / MF453dw / MF452dw / MF451dw

MF465dw / MF462dw (120V)

MF515dw

MF515x

MF525dw

MF525x

MF543dw

MF3010 / MF3010 VP

MF4890dw / MF4880dw / MF4770n (120V)

MF4890dw / MF4870dn / MF4820d (230V)

MF5960dn / MF5950dw

MF5980dw (230V)

MF6180dw / MF6160dw (120V)

MF6180dw (230V)