גליון [מקור הנייר]

ניתן להגדיר את סוג הנייר ומקור הנייר.
בהתאם למנהל ההתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[בחר לפי]
בוחר אם לציין את הנייר להדפסה לפי מקור נייר או לפי סוג נייר.
[בחירת נייר]
מציין את שיטת מקור הנייר בהתאם לדף.
[מקור הנייר]
מציין את הנייר להדפסה לפי מקור נייר.
[סוג הנייר]
מציין את הנייר להדפסה לפי סוג נייר.
[הגדרות] > תיבת דו-שיח [הגדרות סוג הנייר]
מאפשר לך לשנות את סוג הנייר. בעת קבלת מידע על סוג הנייר מההתקן, לחץ על [אחזר את פרטי הנייר].
[הגדרות הוספת גיליונות] > תיבת דו-שיח [הגדרות הוספת גיליונות]
מאפשר לך להגדיר הגדרות הקשורות לגיליונות שהוכנסו.
[+][-]
[מקור נייר המקור]
מציין את מקור הנייר עבור נתוני ההדפסה.
[סוג נייר המקור]
מציין את סוג הנייר עבור נתוני ההדפסה.
[שם נייר]
מציין את מקור הנייר לפי שם הנייר. שם הנייר נרשם דרך ממשק המשתמש המרוחק.
ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שבו אתה משתמש.
במקרה זה, הגדר את הנייר עבור מקור הנייר ב-[סוג הנייר].
[גיליונות הכריכה]
מציין את מקור הנייר או סוג הנייר המשמשים עבור גיליונות כריכה להכנסת בין השקפים. בעת בחירת סוגי נייר שונים הרשומים בהתקן, לחץ על [הגדרות].
[שקפים]
מציין את מקור הנייר או סוג הנייר המשמשים לשקפים. בעת בחירת סוגי נייר שונים הרשומים בהתקן, לחץ על [הגדרות].
[פרטי כרטיסייה] > תיבת דו-שיח [פרטי כרטיסייה]
מאפשר לך להגדיר את מיקום ההדפסה על ניירות הכרטיסיות.
[פרטי מקור הנייר] > תיבת דו-שיח [פרטי מקור הנייר]
מציג מידע על הנייר המוגדר במקורות הנייר. כדי להשיג מידע על מקור הנייר מהמכשיר, לחץ על [אחזר את פרטי מקור הנייר].
[נייר העתקה]
מדפיס עותק אחד של אותו מסמך ממספר מקורות נייר שצוינו.
זה מאפשר לך להדפיס לסוגים שונים של נייר בו-זמנית, כגון נייר באיכות גבוהה ונייר ממוחזר.
[הגדרות] > תיבת דו-שיח [הגדרות נייר העתקה]
בוחר את מקור הנייר להדפסה.
[הגדרות כריכה קדמית/אחורית] > תיבת דו-שיח [הגדרות כריכה קדמית/אחורית]
מכניס כריכה קדמית ואחורית. ניתן גם להגדיר את מקור הנייר של הכריכה הקדמית והאחורית והאם להדפיס עליהם.
[הזן גדלי נייר רגילים בכיוון אנכי]
מכניס גדלי נייר סטנדרטיים אנכית בעת הדפסה.
[הזן נייר מותאם אישית בכיוון אנכי]
מכניס גדלים מותאמים אישית של נייר אנכית בעת הדפסה.
[הדפסה על הצד השני]
אם ברצונך להדפיס על שני צידי הנייר המוזן ידנית למגש הרב-תכליתי, בחר בפונקציה זו כדי להדפיס על הצד השני של הנייר.
[שחזור ברירות מחדל]
מחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

נושאים קשורים