הערות ואזהרות לגבי התקנה

הקפד על הפריטים הבאים בעת ההתקנה.
אם מוצג מסך המחייב אותך לאפשר שינויים במחשב, אפשר את השינויים.
אם מוצג מסך אבטחת Windows המציין שלא ניתן לאמת את המפרסם של מנהל ההתקן, אפשר התקנה.
בעת קבלת מידע על מנהל ההתקן באמצעות Canon Driver Information Assist Service, אם מוצגת אזהרה לגבי הסרת חסימת חומת האש של Windows, הסר את החסימה.
אם אתה משתמש בתוכנת התקנה כדי להתקין מנהל התקן, אתה יכול לעדכן מנהלי התקנים קיימים במקביל להתקנת מנהל ההתקן החדש.