התקנה כשרת הדפסה

מסמך זה מסביר כיצד להגדיר את הגדרות השיתוף של מנהל ההתקן ולהתקין אותו כדי להשתמש במחשב המחובר להתקן כשרת הדפסה.
הערה
כאשר [מזהה מחלקה] ו-[PIN] מוגדרים עבור פונקציית ניהול מזהה המחלקה בהגדרות ההדפסה בצד השרת, הם לא באים לידי ביטוי בהגדרות ההדפסה בצד הלקוח.

דרישות מקדימות

בעת הפעלת המחשב, היכנס לחשבון מנהל מערכת.

תהליכים

1.
הפעל את תוכנית ההתקנה ← המשך לפי ההוראות שעל המסך.
2.
אם מסך [יש לבחור תהליך] מוצג, בחר [יש להוסיף מדפסות חדשות] ו-[Canon Driver Information Assist Service] ← לחץ על [הבא].
3.
בחר את ההתקן להתקנה מתוך [רשימת מדפסות] ← לחץ על [הבא].
4.
בחר [יש להשתמש כמדפסת משותפת] ← שנה [שם משותף] במידת הצורך ← לחץ על [הבא].
אם מחשב לקוח עם מערכת הפעלה שונה משרת ההדפסה מחובר למדפסת משותפת, לחץ על [מנהלי התקנים להוספה] ובחר מנהל התקן חלופי להורדה אוטומטית של מנהל התקן חלופי.
5.
בצע את ההוראות על המסך ← לחץ על [יציאה].

נושאים קשורים