כיצד לעיין בעזרה

לפרטים על אופן השימוש במנהל ההתקן ובכל אחת מהפונקציות, עיין בעזרה.
העזרה מוצגת על ידי לחיצה על [עזרה] במסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.