> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > รอยเปื้อนและรอยกระเซ็นจากหมึกพิมพ์ปรากฏขึ้น
453J-06U

รอยเปื้อนและรอยกระเซ็นจากหมึกพิมพ์ปรากฏขึ้น

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

รอยเปื้อนและรอยกระเซ็นจากหมึกพิมพ์ปรากฏเมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำหรือไม่

เปลี่ยนการตั้งค่าของ <โหมดความชื้นต่ำ> คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่า <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
ถ้ามีการระบุ <โหมดความชื้นต่ำ> ความเข้มของงานพิมพ์อาจลดลงหรือไม่เท่ากัน เมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

ปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อยหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเท่าใด และเปลี่ยนตลับหมึกตามความจำเป็น  
ตลับหมึกอาจถึงเวลาหมดอายุแล้วไม่ว่าระดับหมึกที่ปรากฏจะเป็นเช่นใดก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องและวัสดุที่เสื่อมสภาพในตลับหมึก ให้เปลี่ยนตลับหมึก