> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy
454C-059

Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy

Gỡ giấy kẹt theo quy trình dành cho vị trí mà xảy ra kẹt giấy.
Khay đa năng Kẹt Giấy trong Khay Giấy Đa Năng
Ngăn giấy Kẹt Giấy trong Ngăn Giấy

Kẹt Giấy trong Khay Giấy Đa Năng

Nếu giấy đã có sẵn trong khay, hay lấy giấy ra trước. Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Nạp giấy.  
3
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.
LƯU Ý
Khi thông báo vẫn còn hiển thị
Giấy có thể bị kẹt ở các vị trí khác. Kiểm tra các vị trí khác, và lấy giấy bị kẹt ra nếu có.

Kẹt Giấy trong Ngăn Giấy

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Kéo ngăn giấy ra cho đến khi giấy dừng lại.
2
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Khi tùy chọn khay nạp giấy được gắn, nhẹ nhàng kéo giấy ra theo cùng cách như vậy.
3
Cài đặt ngăn giấy.
4
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.
LƯU Ý
Khi thông báo vẫn còn hiển thị
Giấy có thể bị kẹt ở các vị trí khác. Kiểm tra các vị trí khác, và lấy giấy bị kẹt ra nếu có.