> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
6SHS-00S

Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.

Gỡ giấy kẹt theo quy trình dành cho vị trí mà xảy ra kẹt giấy.
MF746Cx
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Khay chứa bản in/Mặt sau Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (MF746Cx)
Khay chứa bản in/Mặt sau Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (MF746Cx)

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức để lấy ra, mà thay vào đó là tiến hành bước tiếp theo.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Mở nắp sau.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
4
Nâng bộ in hai mặt.
5
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
6
Đóng nắp sau.

Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức để lấy ra, mà thay vào đó là tiến hành bước tiếp theo.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Mở nắp sau.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Đóng nắp sau.