> Προβλήματα με το δίκτυο > Δεν εμφανίζεται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
54WK-00F

Δεν εμφανίζεται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου ή σε περιορισμούς που επιβάλλονται σε σχετικές λειτουργίες. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Η σύνδεση δικτύου μπορεί να απέτυχε. Δείτε επίσης τα παρακάτω στοιχεία.

Είναι ενεργοποιημένες όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας);

Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις <Χρήση HTTP> και <Χρήση Remote UI> έχουν οριστεί στη θέση <On>.

Χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης;

Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, προσθέστε τη διεύθυνση IP της συσκευής στη λίστα [Εξαιρέσεις] (στις διευθύνσεις που δεν χρησιμοποιούν διακομιστή μεσολάβησης) στο πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων μεσολάβησης του προγράμματος περιήγησης στο Web.