> Problemi s bežičnom LAN vezom > SSID bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koji treba koristiti ne prikazuje se na popisu pristupnih točaka
54XC-08K

SSID bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koji treba koristiti ne prikazuje se na popisu pristupnih točaka

Uzrok može biti u tome što SSID bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koji treba koristiti nije točan ili nije objavljen. Provjerite sljedeće.

Je li SSID točan?

Provjerite je li SSID bežičnog usmjerivača ili pristupne točke koji ste zapisali točan.

Je li uređaj pravilno spojen s mrežom?

Provjerite mrežnu vezu. Ako se problem nastavi pojavljivati i nakon provjere mrežne veze, provjerite sigurnosne postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke. Po potrebi ponovno konfigurirajte postavke. Kada se uređaj ne može povezati s bežičnim LAN-om

Jeste li provjerili postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke?

Kada je aktiviran skriveni način rada*1 ili bilo koje odbijanje veze*2, moguće je da se SSID ne prikazuje. Konfigurirajte postavke bežičnog LAN-a ručno.
*1Funkcija koja onemogućuje automatsko otkrivanje SSID-a bežičnog usmjerivača ili pristupne točke na drugim uređajima.
*2Funkcija u kojoj bežični usmjerivač ili pristupna točka odbija vezu ako je SSID na uređaju koji se priključuje postavljen na „ANY“ (Bilo koji) ili je prazan.
Provjerite da nisu postavljeni nikakvi drugi kanali osim kanala Ch.1 do Ch.13. Kada se koristi više bežičnih usmjerivača ili pristupnih točaka, spriječite smetnje radijskih frekvencija tako da postavite vrlo udaljene kanale kao što su „usmjerivač A: Ch.1, usmjerivač B: Ch.6, usmjerivač C: Ch.11.“
NAPOMENA
Upute za provjeru ili konfiguraciju postavki kanala potražite u uputama za bežične usmjerivače ili pristupne točke ili se obratite proizvođaču.