> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Nedá sa pripojiť k sieti (bezdrôtové pripojenie k sieti LAN)
54Y7-048

Nedá sa pripojiť k sieti (bezdrôtové pripojenie k sieti LAN)

Možnou príčinou môže byť nesprávne nastavenie pripojenia zariadenia, bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu. Skontrolujte nasledujúce.
Pozrite si aj položky uvedené nižšie.

Je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti?

Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Je ikona Wi-Fi zobrazená na obrazovke Domov?

Skontrolujte, či je vybrané bezdrôtové pripojenie k sieti LAN.

Skontrolovali ste nastavenia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu?

Skontrolujte, či je sieťový kľúč nastavený správne.
POZNÁMKA
Ďalšie informácie o tom, ako sieťový kľúč skontrolovať, nájdete v príručke k vášmu smerovaču alebo prístupovému bodu, alebo kontaktujte ich výrobcu.
Skontrolujte, či je zvolený kľúč WEP, ktorý bol vygenerovaný automaticky (šestnástkový). Ak chcete povoliť komunikáciu bez zmeny nastavení bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, nakonfigurujte nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN manuálne.
Ak je bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod nastavený, ako je opísané nižšie, zmeňte jeho nastavenia.
MAC adresu zariadenia a počítača odmietla funkcia filtrovania paketov MAC adries*.
Keď sa na bezdrôtovú komunikáciu používa len štandard IEEE 802.11n, zvolí sa WEP alebo metóda šifrovania WPA/WPA2 sa nastaví na TKIP.
*Funkcia umožňuje iba komunikáciu so zariadeniami s určenými adresami MAC a inú komunikáciu zakazuje.

Je SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ku ktorému je počítač pripojený, rovnaké ako SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ku ktorému je pripojené zariadenie?

Skontrolujte nastavenia zariadenia aj počítača.
Ak chcete skontrolovať SSID, ku ktorému je pripojené zariadenie 
Ak chcete skontrolovať SSID, ku ktorému je pripojený počítač 
Ak sa líšia, obnovte nastavenia pripojenia bezdrôtovej siete LAN tohto zariadenia.
POZNÁMKA
Keď obnovíte nastavenia pripojenia bezdrôtového smerovača LAN
Ako bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod vyberte ten, ktorý má SSID, ku ktorému je pripojený počítač.