> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy
54Y7-09E

Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s prevádzkovým prostredím. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Zobrazujú sa šmuhy pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou?

Nastavte položku <Režim nízkej vlhkosti> na možnosť <Zap.>.
POZNÁMKA
Ak nastavíte možnosť <Zap.>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.