> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú vyblednuté
54Y7-09J

Výtlačky sú vyblednuté

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Zadajte tiež správne nastavenie formátu a typu papiera.

Je tlač vyblednutá alebo nerovnomerná v závislosti od typu papiera alebo podmienok prostredia?

Zmeňte nastavenie položky <Zlepšenie fixácie>. Problém môže vyriešiť zmena nastavenia režimu.
POZNÁMKA
Ak nastavíte hodnotu <Zap.>, v prázdnych oblastiach sa môžu zobraziť „duchovia“.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.

Sú výtlačky vyblednuté hneď po výmene kazety s tonerom?

Výtlačky môžu byť vyblednuté hneď po výmene kaziet s tonerom za nové. V tom prípade môže problém vyriešiť nastavenie položky <Red. slabej tlače po vým. kaz.> na možnosť <Zap.>.
POZNÁMKA
Ak nastavíte možnosť <Zap.>, nastavenie bude aktívne od nasledujúcej výmeny kaziet s tonerom.
Hneď po výmene kazety je potrebný určitý čas, aby sa toner rovnomerne rozložil v kazete.