> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל > הנייר מתקמט
54AS-05E

הנייר מתקמט

סיבה אפשרית היא שהנייר לא נטען כהלכה או שלא נעשה שימוש בנייר המתאים. בדוק את הדברים הבאים.

האם הנייר טעון כהלכה?

אם הנייר לא נטען מתחת לקו מגבלת הטעינה או שנטען באלכסון, הוא עלול להתקמט.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.

האם בעיה זאת מתרחשת בעת הדפסה על נייר רגיל או נייר דק?

שנה את ההגדרות של <Paper Wrinkle Correction>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
בבחירה בהגדרה <On> ההדפסה עשויה להיות דהויה או איטית יותר.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.