> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים צללים באזורים ריקים
54AS-0A9

מופיעים צללים באזורים ריקים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם צללי תמונות מופיעים באותו דף?

שנה את ההגדרות של <High Humidity Mode>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר כ-<On>, צפיפות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם ללחות בסביבה.

האם מופיעים צללים כאשר אתה מדפיס על נייר בגודל גדול לאחר הדפסה על נייר בגודל קטן?

שנה את ההגדרות של <Reduce Ghosting 1>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On>, עשויה להאט את מהירות ההדפסה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.