> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר במקור נייר
54AS-07S

חסימות נייר במקור נייר

הסר את הנייר שנתקע בהתאם להליך שמתאים למיקום שבו הנייר נתקע.
מגש רב-תכליתי חסימות נייר במגש הרב-תכליתי
מגירת נייר חסימות נייר במגירת הנייר

חסימות נייר במגש הרב-תכליתי

אם נטען נייר במגש, הוצא אותו תחילה. אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
טען נייר.
3
בחר באפשרות <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא.

חסימות נייר במגירת הנייר

אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
הוצא את מגירת הנייר עד שתיעצר.
2
משוך בעדינות את הנייר.
כאשר מזין הנייר האופציונלי מחובר, משוך בעדינות את הנייר באותה דרך.
3
הגדר את מגירת הנייר.
4
בחר באפשרות <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא.