> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר
54AS-07A

אודות חסימות נייר

אם נתקע נייר, <Paper jammed.‎> מופיע במסך. בחר <Next> כדי להציג פתרונות פשוטים.
אם קשה להבין את ההליכים שבתצוגה, עיין בסעיפים הבאים כדי לנקות חסימות נייר.
מזין חסימת נייר במזין
מגש פלט חסימות נייר ביחידה הראשית
חריץ הזנה ידני/מגירת נייר חסימות נייר במקור נייר
הצד האחורי חסימות נייר ביחידה הראשית
חשוב
בעת הוצאת נייר שנתקע, אל תכבה את המכשיר.
כיבוי המכשיר מוחק את הנתונים המודפסים. היזהר במיוחד בעת קבלת מסמכים בפקס.
אם נייר נקרע
הוצא את כל פיסות הנייר כדי למנוע מהן להיתקע במכשיר.
אם נייר נתקע שוב ושוב
הקש באמצעות ערמת הנייר על משטח שטוח כדי ליישר את קצוות הנייר לפני טעינתו במכשיר.
בדוק שהנייר מתאים למכשיר.
בדוק שלא נותרו פיסות נייר תקועות במכשיר.
אין להסיר בכוח נייר שנתקע במכשיר
הוצאה בכוח של הנייר עלולה לפגוע בחלקים. אם לא ניתן להוציא את הנייר, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות. כאשר לא ניתן לפתור בעיה