> Si no podeu imprimir correctament > El paper es doblega o s'arruga > El paper s'arruga
4SEJ-0A0

El paper s'arruga

Una possible causa pot ser que no s'ha carregat el paper correcte o no s'utilitza paper apropiat. Comproveu el següent.

Heu carregat el paper correctament?

Si el paper no està carregat per sota de la línia del límit d'impressió o si està carregat inclinat, es pot arrugar.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.

Apareix aquest problema quan imprimiu en sobres o paper fi?

Canvieu l'opció de <Correcció paper rebregat>. <Mode 1> és eficaç per a sobres. <Mode 2> proporciona una millora més potent i és eficaç per a sobres i paper fi. Primer proveu amb <Mode 1>.
NOTA
Quan s'especifica <Mode 1> o <Mode 2>, les imatges impreses poden quedar borroses.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.