> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نقاط سیاه ظاهر می شود
54A0-064

نقاط سیاه ظاهر می شود

ممکن است واحد تثبیت کثیف باشد. واحد تثبیت را تمیز کنید.