> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید
54A0-05L

زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید