> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند
54A0-03S

کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند

برای برداشتن سند اصلی، از روش زیر استفاده کنید.
اگر اسناد اصلی در تغذیه‌کننده قرار دارند ابتدا آنها را خارج کنید. سپس روش زیر را دنبال کنید. کاغذ گیر کرده را با فشار از دستگاه بیرون نیاورید. اگر سند گیر کرده را نمی‌توانید به آسانی در آورید، به مرحله بعدی بروید.
1
سند اصلی گیر کرده را از درپوش تغذیه‌کننده خارج کنید.
1
درپوش تغذیه‌کننده را باز کنید.
2
به آرامی سند اصلی را بیرون بکشید.
3
سینی سند را بالا بیاورید و به آرامی سند را بیرون بکشید.
4
درپوش تغذیه‌کننده را ببندید.
2
سند اصلی گیر کرده را از زیر تغذیه خارج کنید.
1
تغذیه‌کننده کاغذ را باز کنید.
2
به آرامی سند اصلی را بیرون بکشید.
3
تغذیه‌کننده را به آرامی ببندید.
3
دوباره سند اصلی را قرار دهید.