> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها
54A0-03R

درباره گیر کردن کاغذها

اگر کاغذ گیر کرده، <Paper jammed.‎> روی صفحه نشان داده می‌شود. <Next> را برای نمایش راه‌حل‌های ساده انتخاب کنید.
اگر درک روش‌های نشان داده شده روی نمایشگر مشکل است، برای برطرف کردن گیرها به بخش‌های زیر مراجعه کنید.
تغذیه‌کننده کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند
سینی چندمنظوره/کشوی کاغذ کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند
سینی خروجی کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
داخلی کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
راهنمای حرکت دورو کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
طرف پشت کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
مهم
زمان خارج کردن کاغذ گیر کرده، دستگاه را خاموش نکنید
خاموش کردن دستگاه موجب حذف داده‌هایی می‌شود که در حال چاپ هستند. زمان دریافت سندهای نمابر بسیار دقت کنید.
اگر کاغذ پاره شد
همه تکه‌های کاغذ را خارج کنید تا از گیر کردن آنها جلوگیری شود.
اگر کاغذ مرتباً گیر می‌کند
به دسته کاغذ روی سطح صافی ضربه بزنید تا قبل از قرار دادن کاغذ در دستگاه، لبه‌های آن یکدست شود.
بررسی کنید کاغذ مناسب دستگاه باشد.
بررسی کنید هیچ تکه‌ای از کاغذهای گیر کرده در دستگاه باقی نمانده باشد.
کاغذ گیر کرده را با فشار از دستگاه بیرون نیاورید
با فشار خارج کردن کاغذ ممکن است به قطعات دستگاه آسیب برساند. اگر نمی‌توانید کاغذ را خارج کنید، با فروشنده مجاز محلی Canon یا تلفن راهنمای Canon تماس بگیرید. زمانی که مشکلی نمی تواند برطرف شود