> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
54A0-080

کاغذ در واحد اصلی گیر می کند

طبق روش مربوط به محل گیر کردن کاغذ، کاغذ گیر کرده را خارج کنید.
سینی خروجی گیر کردن کاغذ داخل دستگاه یا در طرف پشت
داخلی گیر کردن کاغذ داخل دستگاه یا در طرف پشت
راهنمای حرکت دورو گیر کردن کاغذ در راهنمای حرکت دورو
طرف پشت گیر کردن کاغذ داخل دستگاه یا در طرف پشت

گیر کردن کاغذ داخل دستگاه یا در طرف پشت

اگر کاغذ گیر کرده را نمی‌توان به آسانی خارج کرد، سعی نکنید آن را با زور بیرون بکشید بلکه به جای این کار به مرحله بعدی بروید.
1
پوشش جلو را باز کنید.
2
کارتریج تونر را بیرون بیاورید.
3
دستگیره سبز رنگ طرف جلو را نگه دارید و راهنمای انتقال را بالا بیاورید.
راهنمای انتقال را همچنان نگه دارید تا اینکه آن را به موقعیت اصلی خود در مرحله 5 برگردانید.
4
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
5
راهنمای انتقال را به آرامی به جای خود برگردانید.
6
دستگیره سبز رنگ طرف پشت را نگه دارید و راهنمای انتقال را بالا بیاورید.
راهنمای انتقال را همچنان نگه دارید تا اینکه آن را به موقعیت اصلی خود در مرحله 8 برگردانید.
7
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
برای جلوگیری از افتادن تونر آزاد شده، کاغذ را تا جای ممکن صاف بیرون بکشید.
8
راهنمای انتقال را به آرامی به جای خود برگردانید.
9
درپوش عقب را باز کنید.
10
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
تعیین کنید که با چه روشی می‌توانید کاغذ گیرکرده را راحت‌تر بیرون بکشید، سپس ابتدا این روش را امتحان کنید.
برای جلوگیری از افتادن تونر آزاد شده، کاغذ را تا جای ممکن صاف بیرون بکشید.
11
درپوش عقب را ببندید.
12
کارتریج تونر را نصب کنید.
حتماً کارتریج را تا جایی فشار دهید که متوقف شود.
13
درپوش جلو را ببندید.
نکته
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می‌شود
ممکن است کاغذ در قسمت‌های دیگری گیر کرده باشد. قسمت‌های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید. اگر پیام همچنان نمایش داده می شود، بررسی کنید که درپوش جلو محکم بسته شده باشد.

گیر کردن کاغذ در راهنمای حرکت دورو

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید.
مهم
دقت کنید کشوی کاغذ را با هر دو دست نگه دارید و به آرامی آن را بیرون بکشید. در غیر اینصورت، چون به راحتی به بیرون می لغزد ممکن است بیفتد و آسیب ببیند.
2
دستگیره سبز را فشار دهید و راهنمای حرکت دورو را پایین بیاورید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
4
راهنمای حرکت دورو را به محل خود برگردانید.
راهنما را به طور کامل ببندید تا صدای کلیک بشنوید.
5
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
6
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.
نکته
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می‌شود
ممکن است کاغذ در قسمت‌های دیگری گیر کرده باشد. قسمت‌های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید.