> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند
54A0-07F

کاغذ در منبع کاغذ گیر می کند

طبق روش مربوط به محل گیر کردن کاغذ، کاغذ گیر کرده را خارج کنید.
شیار تغذیه دستی کاغذ در شکاف تغذیه دستی گیر می‌کند
کشوی کاغذ کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

کاغذ در شکاف تغذیه دستی گیر می‌کند

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
2
راهنمای انتقال را جدا کنید.
زیر شکاف تغذیه دستی را نگه دارید و راهنمای انتقال را به بیرون بکشید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
4
با دقت راهنمای انتقال را مستقیم به داخل وارد کنید.
راهنمای انتقال را محکم به عقب در جای خود فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد.
5
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
زمان قرار دادن کشوی کاغذ با <Notify to Check Paper Settings> تنظیم شده بر روی <On>، یک صفحه تأیید نشان داده می‌شود.
6
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.

کاغذ درون کشوی کاغذ گیر می‌کند

اگر کاغذ گیر کرده به راحتی خارج نمی‌شود، به زور آن را بیرون نکشید، بلکه روشی که برای محل متفاوت گیر کردن کاغذ است و با پیام نشان داده می‌شود را دنبال کنید.
1
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
2
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
3
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
زمان قرار دادن کشوی کاغذ با <Notify to Check Paper Settings> تنظیم شده بر روی <On>، یک صفحه تأیید نشان داده می‌شود.
4
<Yes> را زمانی که پیام <Is all of the jammed paper removed?‎> بر روی صفحه نشان داده می‌شود انتخاب کنید.