> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > پس‌تصویرهایی در نواحی خالی ظاهر می‌شود
54A0-028

پس‌تصویرهایی در نواحی خالی ظاهر می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

تصاویر سایه داری در همین صفحه دیده می‌شوند؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

تنظیم <Reduce Ghosting 1> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر بر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است تونر به اندازه کافی تأمین نشود و نتایج چاپ هم کم رنگ شوند.

زمانی که چاپ متوالی انجام می‌دهید تصاویر سایه‌دار ظاهر می‌شود؟

تنظیم <Reduce Ghosting 2> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است تراکم چاپ منظم نباشد.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.